Administratiekantoor AdFin, gevestigd aan de Bourgognelaan 30, 5627 KS  Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.adfin-eindhoven.nl, Bourgognelaan 30, 5627 KS Eindhoven, mobiel 06-386 88 111.
Klaas Huisman is de Functionaris Gegevensbescherming van Administratiekantoor AdFin. Hij is te bereiken via info@adfin-eindhoven.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Administratiekantoor AdFin verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Privacy beleid

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@adfin-eindhoven.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Administratiekantoor AdFin verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw factuurboekingen en betalingen
  • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om onze diensten aan u goed te kunnen volbrengen

Geautomatiseerde besluitvorming

Administratiekantoor AdFin neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
Administratiekantoor AdFin tussen zit. Administratiekantoor AdFin gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Davilex Accountant,

E-boekhouden,

Unit4 Fiscaal Gemak,

Fiscaal Online,

Loon

Office 365.

Deze programma’s worden gebruikt voor de verwerking van administraties, het verwerken van loongegevens en het verwerken van de aangiftes inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting en het verzenden en ontvangen van mail.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Administratiekantoor AdFin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Voor alle categorieën geldt dezelfde bewaartermijn: de wettelijke termijn van minimaal 7 jaar, en, voor vergelijkbare administratieve overzichten, zo nodig langer.

Delen van persoonsgegevens met derden

Administratiekantoor AdFin verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Administratiekantoor AdFin gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Administratiekantoor AdFin en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@adfin-eindhoven.nl, Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Een en ander kan echter alleen worden toegestaan indien het niet indruist tegen de wettelijke bewaartermijnen waaraan Administratiekantoor zich ook dient te houden.

Administratiekantoor AdFin wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link, klik hier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Administratiekantoor AdFin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@adfin-eindhoven.nl of 06 – 386 88 111